X
تبلیغات
رایتل

آموزش زبان انگلیسی


برای بیان مالکیت در زبان انگلیسی باید به اسم افراد (s) مالکیت اضافه کنیم که ترجمه ی آن درزبان  انگلیسی همان کسره است.

مثال:

ماشین علی Ali s car.

 

درزبان محاوره معمولا کلمه ی بعد از(s)مالکیت راحذف می کنیم .

 

Whose car is it?

It’s a ali s

صفت های ملکی درزبان انگلیسی:

 

همان طور که در درس های قبل یاد گرفتیم صفت کلمه ای است که معمولا قبل ازاسم قرار می گیرد صفت های ملکی

هم چون صفت هستند و همیشه قبل از اسم قرار میگیرد.

نکته: ضمیر های فاعلی همیشه قبل از فعل وصفت های ملکی قبل اسم به کار می رود.

1/  (i-my)am a student.

2/  this is(he-his)car.

 

روش سؤالی کردن با whose:


کلمه ی پرسشی whoseبه معنای مال چه کسی است ودر ابتدای جملات سؤالی قرار می دهد . برای سؤالی کردن جملات با این کلمه ی پرسشی باید مراحل زیر را به ترتیب اجرا نمایید.

1- hwose راباید درابتدای جملات سوالی قرلر می دهیم.

 

2-درجمله حتما یک صفت ملکی یا اسمی که دارای (s)مالکیت است وجود دارد آن را حذف می کنیم و کلمه یبعد از آن را بعد از whose قرار می دهیم.

 

3-مرز رامی نویسیم.

 

4-هرچه از جمله باقی مانده است را می نویسیم و درانتها علامت سؤال قرار می دهیم.

 

مثال: جملات زیر را بااستفاده ازکلمه ی پرسشی داخل پرانتز سؤالی کنید.

1/ This is my car.(whose).

Whose car is it?

2/ Those are ali s pens.(whose).

Whose pen are those?

 

 

درزبان انگلیسی برای بیان وجود داشتن چیزی یا چیزهایی در جایی از دو عبارت

There isوthere are  استفاده می کنیم.

کلمه ی  manyبه معنای تعداد زیاد است و بنابراین درجملات جمع به کار می رود. با

There areهمیشه به کار میرودوپس ازآن همیشه یک اسم جمع به کارمی رود.

مثال:

There are many books in the library.

حروف اضافه وکاربرد آن:

حروف اضافه کلماتی هستندکه مکان وجایگاه چیز هارا نشان می دهد.تعدادحروف اضافه درانگلیسی بسیار زیاداست ولی دراین درس به برسی سه حرف اضافه یعنی

In-on-under

مثال:

There is a book on the table.

 

 

صفت درزبان انگلیسی

 
 

صفت کلمه ای است که اسم راتوصیف می کند. در زبان

فارسی صفت معمولا بعد از اسم قرار می گیرد.


 

مثال:درخت بلند

و

صفت در زبان انگلیسی معمولادر2 جابه کار می رود:


 

1-قبل از اسم                            2-بعدازمرز


 

نکته ی مهم: رنگ هادر زبان انگلیسی همگی صفت هستندوصفت در زبان انگلیسی هیچ گاه جمع بسته نمی شود.

پاسخ صحیح داخل پرانتزرا بنویسید.

1/this is(a car red-ared car-car reds-red cars).

پس دیدیم که دربحث صفت ها باید دقیقا برعکس فارسی فکرکنیم.

گفتیم که صفت قبل از اسم وبعداز مرز قرار می گیردو هرگاه

بعد از صفت کلمه ی دیگری آمده باشد به این معنااست که صفت قبل از اسم آمده است.

 

 روش سؤالی کردن جمله با استفاده از :what colour

What colour به معنی چه رنگی می باشد و در ابتدا جملات سؤالی و رنگ ها را مورد سؤال قرار می دهد

                                                ? What colour is it

It is red.

 

 

<< 1 2