آموزش زبان انگلیسی

روش پرسیدن ساعت درزبان انگلیسی:

 

برای پرسیدن ساعت ازپرسش   what time is itبه معنای ساعت چند است استفاده می کنیم.

نکته:برای جواب دادن به این سؤال می توانیم از روش زیر استفاده کنیم:

 

1-عقربه ای.

2-کامپیتری.

 

الف:روش عقربه ای: روش عقربه ای دارای مشخصات زیر می باشد.

1-دراین روش ابتدا دقیقه رامی نویسیم وسپس ساعت را می نویسیم یعنی از سمت راست به چپ می رویم.

2-درروش عقربه ای یک سری عبارات و اصطلاحات وجود دارد که باید آن ها از حفظباشیم.

 3-درروش عقربه ای اعداد متغیر هستند وبقیه قسمت ها ثابت هستند.

4-دراین روش اگرصفهی کاغذ را به دو نیم صفحه تقسیم کنیم هر گاه عقربه ی دقیقه شمار در نیم صفحه ی

راست باشد ازکلمه ی (past) واگر در نیم صفه ی چپ باشد از کلمه ی (to) استفاده می کنیم.

 

مثال:به روش عقربه ای پاسخ دهید.

 

What time is it?(8:00)

It is aight oclock.

What time isit?(8:10)

It is ten past aight.

What time is it?(8:15)

It is a quarter past aight.

What time is it?(8:30)

It is half past aight.

What time isit?(8:45)

It is a quarter to nine.

What time is it?(8:57)

It is seven to nin

 

مشخصات کامپیوتری:

1-در روش کامپیتری عبارت و اصطلاحی وجود ندارد.

2-در روش کامپیتری ابتدا ساعت را می گوییم وبعد دقیقه را یعنی از سمت چپ به راست می رویم.

3-درروش کامپیوتری فقط باید با اعداد و روش نوشتن آنها آشنا باشیم.

 

مثال:به روش عقربه ای پاسخ دهید.

 

What time is it?(9:00)

It is nine.

What time is it?(9:15)

Itisnine fifteen.

What time is is?(9:30)

It is nine thirty.

What time is it?(9:45)

It is nine forty- fife.

What time is it?(9:53)

It is nine fifty – three.

 

همان طور که می بینید در روش کامپیوتری فقط اعداد وترقه ی نوشتن آنها مهم است.