آموزش زبان انگلیسی

 

درزبان انگلیسی برای بیان وجود داشتن چیزی یا چیزهایی در جایی از دو عبارت

There isوthere are  استفاده می کنیم.

کلمه ی  manyبه معنای تعداد زیاد است و بنابراین درجملات جمع به کار می رود. با

There areهمیشه به کار میرودوپس ازآن همیشه یک اسم جمع به کارمی رود.

مثال:

There are many books in the library.

حروف اضافه وکاربرد آن:

حروف اضافه کلماتی هستندکه مکان وجایگاه چیز هارا نشان می دهد.تعدادحروف اضافه درانگلیسی بسیار زیاداست ولی دراین درس به برسی سه حرف اضافه یعنی

In-on-under

مثال:

There is a book on the table.