آموزش زبان انگلیسی


برای بیان مالکیت در زبان انگلیسی باید به اسم افراد (s) مالکیت اضافه کنیم که ترجمه ی آن درزبان  انگلیسی همان کسره است.

مثال:

ماشین علی Ali s car.

 

درزبان محاوره معمولا کلمه ی بعد از(s)مالکیت راحذف می کنیم .

 

Whose car is it?

It’s a ali s

صفت های ملکی درزبان انگلیسی:

 

همان طور که در درس های قبل یاد گرفتیم صفت کلمه ای است که معمولا قبل ازاسم قرار می گیرد صفت های ملکی

هم چون صفت هستند و همیشه قبل از اسم قرار میگیرد.

نکته: ضمیر های فاعلی همیشه قبل از فعل وصفت های ملکی قبل اسم به کار می رود.

1/  (i-my)am a student.

2/  this is(he-his)car.

 

روش سؤالی کردن با whose:


کلمه ی پرسشی whoseبه معنای مال چه کسی است ودر ابتدای جملات سؤالی قرار می دهد . برای سؤالی کردن جملات با این کلمه ی پرسشی باید مراحل زیر را به ترتیب اجرا نمایید.

1- hwose راباید درابتدای جملات سوالی قرلر می دهیم.

 

2-درجمله حتما یک صفت ملکی یا اسمی که دارای (s)مالکیت است وجود دارد آن را حذف می کنیم و کلمه یبعد از آن را بعد از whose قرار می دهیم.

 

3-مرز رامی نویسیم.

 

4-هرچه از جمله باقی مانده است را می نویسیم و درانتها علامت سؤال قرار می دهیم.

 

مثال: جملات زیر را بااستفاده ازکلمه ی پرسشی داخل پرانتز سؤالی کنید.

1/ This is my car.(whose).

Whose car is it?

2/ Those are ali s pens.(whose).

Whose pen are those?