آموزش زبان انگلیسی

درس۶ زمان حال ساده

به نام او

زمان حال ساده:

ازکتاب اول تاکنون  ما به بهص زمان ها توجهی نداشتیم ولی از درس ششم به بعد با بهص زمان ها آشنا میشویم.

تعریف زمان حال ساده:

الف)برای بیان یک واقعیت یا یک حقیقت .مثلا" اگر یک انگلیسی زبان بخواهد بگوید که زمین به دور خورشید میگردد چون یک حقیقت است باید به زمان حال ساده بگوید

ب)برای بیان عادت های یک  نفرهم باید از زمان حال ساده استفاده کنیم . مثلا" شما ممکن است عادت داشته باشیدهر شب قبل از خواب مطالعه کنید

ج)برای بیان اعمالی که تکرارپذیر باشندنیز باید حال ساده استفاده کنیم.به عنوان مثال شما ممکن است هر روز جمعه به استخر بروید.

علامت های زمان حال ساده:

Every-do-does-s-es

نکته ی مهم:

هرگاه علامت های گفته شده درجمله نباشند ازطریق سه شرط گفته شده در بالا می توان زمان جمله راتشخیص داد.

فرمول ساخت زمان حال ساده:

فاعل+شکل ساده ی فعل اصلی+بقیه ی جمله.

I  studey  enghish  at  hom.

مواردی که در زمان حال ساده به انتهای فعل((esاضافه می شود:

1/زمان حال ساده باشد فاعل سوم شخص مفرد باشد(فاعلی را سوم شخص مفرد گویندکه جمع نباشد (I,you)هم نباشد و انتهای فعل (o)خطم شده باشد.

مثال:

Go

2/ زمان حال ساده باشد فاعل سوم شخص مفرد باشد وانتهای فعل  به(ch-sh-x-z-g-s)خطم شده باشد.

مثال:

Ali  wahes   his car.

3/زمان باید حال ساده باشد فاعل سوم شخص مفرد باشدوانتهای فعل به yخطم شده باشد وحرف قبل از yیک حرف بی صدا باشد در این حالت نیز باید حتما"yبه i تبدیل کنیم سپس esاضافه کنیم.

مواردی که در زمان حال ساده به انتهای فعل((sاضافه می شود:

 زمان باید حال ساده باشد –فاعل سوم شخص مفرد باشد وانتهای فعل به موارد سه گانه ی بالا خطم نشده باشد

مثال:

She walks to school every morning

نکته ی بسیار مهم:

اضافه کردن seو sفقط مخصوص حالتی است که فاعل  سوم شخص مفرد باشد.