آموزش زبان انگلیسی

درس5 افعال اصلی

به نام او

افعال اصلی

از سال اول تا کنون فعل جمله عبارت بود از:

Am-is-are-has-have

که به آن هامرز میگفتیم ولی از این درس به بعد با افعال اصلی آشنا میشویم. باید توجه داشته باشیم که ا گر در جمله مرز وجود نداشته باشد آن جمله دارای فعل اصلی است.

مثال:

Write                                

Look (at)

Listen (to)

جملات امری:

هرگاه جمله ای بافعل اصلی شروع شودوفاعل نداشته باشدبه آن جمله ی امری می گویند.

مثال:

GO TO THE DESK

روش منفی کردن جملات امری:

برای منفی کردن جملات امری باید قبل از فعل اصلی جمله از فعل کمکی:

Don’t-do not

مثال:جمله ی زیررا منفی کنید.

Pleas com here.pleas don’t com here.

روز های هفته:

روز های هفته درزبان انگلیسی از روز یکشنبه  شروع می شود حرف اول آن ها همیشه بزرگ نوشته می شود وحرف اضافه

می باشد.on

مثال:

Write a letter (in-on-at)friday