آموزش زبان انگلیسی

صفت درزبان انگلیسی

 
 

صفت کلمه ای است که اسم راتوصیف می کند. در زبان

فارسی صفت معمولا بعد از اسم قرار می گیرد.


 

مثال:درخت بلند

و

صفت در زبان انگلیسی معمولادر2 جابه کار می رود:


 

1-قبل از اسم                            2-بعدازمرز


 

نکته ی مهم: رنگ هادر زبان انگلیسی همگی صفت هستندوصفت در زبان انگلیسی هیچ گاه جمع بسته نمی شود.

پاسخ صحیح داخل پرانتزرا بنویسید.

1/this is(a car red-ared car-car reds-red cars).

پس دیدیم که دربحث صفت ها باید دقیقا برعکس فارسی فکرکنیم.

گفتیم که صفت قبل از اسم وبعداز مرز قرار می گیردو هرگاه

بعد از صفت کلمه ی دیگری آمده باشد به این معنااست که صفت قبل از اسم آمده است.

 

 روش سؤالی کردن جمله با استفاده از :what colour

What colour به معنی چه رنگی می باشد و در ابتدا جملات سؤالی و رنگ ها را مورد سؤال قرار می دهد

                                                ? What colour is it

It is red.